Akce pořádané SDH Modletice

Výroční valná hromada

Datum konání: 17.01.2015
Místo konání: Zasedačka OÚ Modletice

Výroční valná hromada všech členů SDH Modletice, která je tentokrát volební.

Začátek v 17:00.

Reportáž

Zápis z Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Modletice
za rok 2014, konané dne 17. Ledna 2015

1. Prezence členů a zahájení schůze
1.1. Jan Horník, náměstek starosty SDH Modletice (dále jen „předsedající“) zahájil Výroční valnou hromadu (dále jen „VVH“) v 17:17. Zároveň konstatoval, že je přítomno 31 členů z 58, kteří mají právo hlasovat a VVH je tak usnášeníschopná.
1.2. Přítomní členové SDH Modletice odhlasovali návrh programu VVH.
2. Přivítání hostů
2.1. Předsedající přivítal přítomné hosty. Za OSH Praha - východ a okrsek č. 3 Modleticko byl přítomen Jiří Olmr, který je zároveň členem SDH Modletice. Za SDH Popovičky Miroslav Švehla. Za obecní úřad Modletice byl přítomen starosta Ing. Jiří Aron.
3. Uctění památky zesnulých členů
3.1. VVH uctila minutou ticha všechny zesnulé členy. Zejména byl zmíněn pan Pavel Žáček, který tragicky zemřel v roce 2014. Pan Žáček byl dlouholetým starostou SDH Modletice a byl hlavním strůjcem obrození hasičů v Modleticích v minulém desetiletí.
4. Návrh zapisovatele
4.1. Předsedající navrhl na zapisovatele VVH a Jiřího Szalaie ml. Pro bylo 30 členů. Proti byl 1 člen – Jiří Szalai. Předsedající konstatoval, že Jiří Szalai ml. byl zvolen zapisovatelem VVH.
5. Návrh volební komise
5.1. Předsedající přednesl návrh výboru SDH Modletice, který nominoval do volební komise jako předsedu Jiřího Olmra a jako členy Danielu Černou a Františka Rubeše. Pro návrh byli všichni přítomní členové a výše zmínění byli zvoleni.
6. Zprávy výboru o činnosti za rok 2014
6.1. Předsedající vyzval a Luboše Škábu, starostu SDH Modletice aby přednesl zprávu o činnosti SDH Modletice. Luboš Škába se ujal slova.
6.1.1. Luboš Škába uvítal všechny přítomné, včetně hostů.
6.1.2. Informoval VVH, že se náš sbor aktivně podílel na zalévání obecní zeleně v aleji směrem k Popovičkám.
6.1.3. Sbor pomáhal při čištění silnic při výstavbě v obci – revitalizace zámeckého rybníka a rekonstrukce komunikací na Olšinu a Chválov.
6.1.4. Sbor prováděl prohlídky v logistickém centru společnosti Billa v Modleticích na jejich žádost. Společnost Billa je srozuměna s tím, že tyto prohlídky nejsou nijak legislativně ošetřeny a jsou dělány pouze pro interní potřeby společnosti.
6.1.5. Sbor tvořil požární dozor na festivalu Modletické zvonění.
6.1.6. Sbor pravidelně udržoval techniku a případně jí i opravoval.
6.1.7. Sbor spolupracuje s místní mateřskou školkou, která dělá do hasičárny pravidelně exkurze.
6.1.8. Sbor se účastní soutěže Dobráci roku, pořádané regionální stanicí Českého rozhlasu Region.
6.1.9. Luboš Škába poděkoval všem aktivním členům za spolupráci v minulém roce.
6.2. Předsedající předal slovo veliteli SDH Modletice u Františku Knitlovi, který informoval o výjezdech a zásazích v roce 2014.
6.2.1. 25. – 26. dubna jednotka SDH likvidovala následky bleskových záplav, které byly v naší obci a v sousedním Herinku. Čerpala vodu ze suterénů, přízemí a lagun na zahradách, používala veškerou dostupnou techniku. Bylo nutné tlakovou vodou prorazit kanálové vpusti ucpané naplaveninami a opláchnout komunikace.
6.2.2. 2. května byla jednotka na požádání pražského dispečinku přítomna u požáru kamionu s masem na R1. Jednotka zásobovala přítomné profesionální jednotky vodou.
6.2.3. 1. listopadu se jednotka účastnila praktického školení jednotek Floriánek, které je určeno zejména pro sbory z našeho okrsku.
6.2.4. Jeden člen prošel školením v oblasti požární prevence.
6.3. Předsedající předal slovo jednateli SDH Modletice Stanislavu Vlkovi ml., který VVH informoval o kulturní činnosti sboru v roce 2014.
6.3.1. V únoru se uskutečnil tradiční hasičský ples.
6.3.2. V dubnu sbor dozoroval u pálení čarodějnic.
6.3.3. V květnu sbor pořádal, ve spolupráci s obecním úřadem, oslavu svátku matek.
6.3.4. V září se uskutečnila tradiční soutěže v požárním sportu O pohár starosty obce Modletice.
6.3.5. Sbor se účastnil brigád. V dubnu to byl svoz dřeva na čarodějnice a úklid po nich. V květnu úklid po záplavách.
6.4. Předsedající vyzval pokladníka SDH Jiřího Olmra, aby přednesl stav účetnictví v SDH za rok 2014 a ten tak učinil.
6.5. Předsedající vyzval zástupkyni za mládež Evu Škábovou, aby přednesla zprávu o činnosti mládeže v minulém roce.
6.5.1. V lednu se mládež připravovala na soutěž v uzlování a k plnění odznaků odbornosti.
6.5.2. 28. 2. byl výlet do svíčkárny v Šestajovicích.
6.5.3. 15. 3. proběhla soutěž v uzlování v Mukařově
6.5.4. 23. 3. proběhl výlet na Letiště Václava Havla s exkurzí do hasičské zbrojnice.
6.5.5. 21. 4. proběhl před OÚ Modletice prodej a výstava dekorací, které vyrobili mladí členové SDH.
6.5.6. 18. 4. si děti v rámci mytí tatry vyzkoušeli práci s vysokotlakou stříkačkou.
6.5.7. 24. 5. se mládež účastnila soutěže v PÚ ve Svojšovicích. Mladší žáci se umístili na 1. a 2. místě. Starší žáci na 2. Soutěž byla první soutěží nově vzniklé Dětské hasičské ligy (dále jen „DHL“) okrsku č. 3 Modleticko.
6.5.8. 31. 5. se děti předvedly na dětském dni v Modleticích.
6.5.9. 7. 6. byla soutěž v PÚ v Křížkovém Újezdci. Starší žáci stanovili rekord soutěže DHL 24,47 s. Ten nebyl do konce DHL překonán.
6.5.10. 7. 6. se děti účastnily soutěže Dětský železný dobrovolný hasič v Senohrabech. V kategorii jednotlivců starších žáků přivezli 3. místo.
6.5.11. 14. 6. proběhla soutěž v PÚ v Popovičkách. Umístění: Mladší žáci 1., 4. a 6. Starší žáci 2.
6.5.12. 16. - 20. 7. proběhlo soustředění u Orlické přehrady.
6.5.13. 9. 8. proběhla exkurze do nové hasičské zbrojnice v Modřanech.
6.5.14. 29. 8. proběhlo focení mladých hasičů na pohlednice.
6.5.15. 6. 9. proběhla soutěž v PÚ v Modleticích. Umístění: Mladší žáci 1. a 2. Starší žáci 2.
6.5.16. 13. 9. proběhla okresní soutěž v Brandýse nad Labem. Mladší žáci 1. Starší žáci 4.
6.5.17. 20. 9. proběhla soutěž v Radějovicích s vyhlášením výsledků DHL. Starší žáci v DHL skončili na 2 místě, mladší na 1. Oba výběry mají nejrychlejší útoky v rámci DHL 2014.
6.5.18. 4. 10. proběhl závod požární všestrannosti.
6.5.19. 18. 10. proběhl modletický dětský Floriánek. Eva Škábová poděkovala sponzorovi spol. SOPO za putovní poháry do této soutěže.
6.5.20. 1. 11. se mladí hasiči z Modletic účastnili jako figuranti soutěže Floriánek – evakuace osob.
6.5.21. 15. 11. proběhlo setkání mladých hasičů, rodičů a sponzorů.
6.5.22. 24. 11. Děti předaly vánoční dekorace v domově seniorů v Říčanech.
6.5.23. 7. 12. proběhla výstava a prodej vánočních dekorací při rozsvěcování vánočního stromku.
6.5.24. Celoročně děti sbírají víčka od PET lahví podporují tím tak postižené děti. V akci pomáhají i mateřské školy Modletice a Čtyřlístek. Dále se děti podílejí na sbírce oblečení pro diakonii Broumov.
6.5.25. Na závěr Eva Škábová poděkovala všem, kteří mají na chodu mladých hasičů podíl, zejména obecnímu úřadu, vedení SDH, rodičům a společnosti SOPO.
7. Zpráva kontrolního výboru SDH
7.1. Předseda kontrolního a revizního výboru SDH Jiří Szalai ml. konstatoval, že kontroly účetnictví proběhly bez problémů a poděkoval dosavadnímu hospodáři Jiřímu Olmrovi za spolupráci a přehledné vedení účetnictví.
8. Volby členů výboru SDH pro volební období 2015 – 2019
9. Hlasování o způsobu voleb veřejné/tajné
9.1.1. Bylo provedeno hlasování o způsobu hlasování. 30 členů bylo pro veřejné hlasování, 1 (Jiří Szalai ml.) pro tajné hlasování. Volba tedy proběhla veřejně.
10. Návrh starosty SDH
11. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje Luboše Škábu
12. Návrh z pléna VVH žádný
13. Návrh jednatele SDH
14. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje Stanislava Vlka ml.
15. Návrh z pléna VVH žádný
16. Návrh náměstka starosty SDH
17. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje Jiřího Szalaie ml.
18. Návrh z pléna VVH žádný
19. Návrh hospodáře SDH
20. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje Pavlínu Lebrovou
21. Návrh z pléna VVH žádný
22. Návrh velitele SDH
23. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje Františka Knitla
24. Návrh z pléna VVH žádný
25. Návrh zástupce velitele SDH
26. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje Jana Lebra
27. Návrh z pléna VVH žádný
28. Návrh zástupce pro mládež
29. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje Evu Škábovou
30. Návrh z pléna VVH žádný
31. Diskuse k volbě členů do Výboru SDH byla vyhlášena, ale nebyla žádná otázka. Proběhlo hlasování o způsobu volby, kde bylo jednomyslně přijato, že volba proběhne jen jedna hromadná, za celý výbor SDH.
32. Volba nových členů do Výboru SDH.
33. Vyhlášení výsledků voleb do Výboru SDH
33.1. Předseda volební komise Jiří Olmr konstatoval, že všichni přítomní bylo pro návrh a zvolili tak nový výbor SDH Modletice ve složení: Luboš Škába, starosta SDH Modletice; Stanislav Vlk, jednatel SDH Modletice; Jiří Szalai, náměstek starosty SDH Modletice; Pavlína Lebrová, hospodářka SDH Modletice; František Knitl, velitel SDH Modletice; Jan Lebr, zástupce velitele SDH Modletice a Eva Škábová, zástupkyně za mládež SDH Modletice.
34. Návrh kontrolní a revizní komise SDH
35. Výbor SDH se na svém jednání dohodl a navrhuje jako členy Zdeňka Konečného, Zdeňka Stupku a Libora Stoklasu
36. Návrh z pléna VVH žádný
37. Volba kontrolní a revizní komise.
37.1. Předseda volební komise Jiří Olmr konstatoval, že 29 přítomných bylo pro volbu revizní komise v uvedeném složení. 2 členové (Zdeněk Stupka a Libor Stoklasa) se zdrželi hlasování.
38. Plán činnosti SDH na rok 2015
38.1. Luboš Škába, starosta SDH Modletice řekl, že chce i nadále zachovat spolupráci s obcí a okolními sbory a nadále chce rozvíjet práci s mládeží.
38.2. František Knitl, velitel SDH Modletice řekl, že výjezdy se nedají plánovat, ale že se jednotka určitě bude účastnit školení.
38.3. Stanislav Vlk, jednatel SDH Modletice řekl, že chce zachovat kulturní akce minimálně ve stejné míře, jako byly v roce 2014.
38.4. Eva Škábová, zástupkyně pro mládež SDH Modletice, řekla, že chce zachovat práci s dětmi ve stejném duchu, jako v roce 2014. (Pozn. Tento bod byl přesunut do bodu 38, byť byl projednáván později. O schválení tohoto přesunu bylo hlasováno jednomyslně)
39. Delegování členů na VVH okrsku dne 14. 2. v Herinku od 17 hod.
39.1. VVH svým hlasováním zvolila jako delegáty Luboše Škábu a Františka Knitla. Pro bylo 29 přítomných, zdrželi se oba delegovaní.
40. Delegování členů VVH OSH PV, dne 14. 3. v Říčanech od 9 hod.
40.1. VVH svým hlasováním zvolila jako delegáty Luboše Škábu a Františka Knitla. Pro bylo 29 přítomných, zdrželi se oba delegovaní.
41. Diskuse
41.1. Jiří Olmr, zástupce OSH Praha – východ řekl, že delegován byl on, protože k datu VVH se konalo více valných hromad v okrese a náš sbor není mezi těmi, kde je delegace natolik potřebná, protože modletické SDH funguje bez problémů. Jménem starosty OSH a Oldřicha Laciny pronesl zdravici a popřál sboru do dalšího období.
41.2. Jiří Olmr, starosta okrsku 3 Modleticko řekl, že už nebude kandidovat na svou funkci a i v okrsku bude volen nový výbor. Tam Jiří Olmr kandiduje na funkci jednatele.
41.3. Ing. Jiří Aron, starosta obce Modletice přednesl zdravici a poděkoval aktivním členům a popřál nově zvolenému výboru úspěchy, které mají být jako v uplynulých letech. Obec je za hasiče v obci ráda a bude ráda nápomocna.
41.4. Miroslav Švehla, zástupce SDH Popovičky poděkoval za pozvání na VVH a popřál výboru a dětem k nadcházejícímu období. Doufám v hlubší spolupráci s mládeží. Popřál, abychom se z výjezdů vrátili vždy „alespoň v tom počtu, ve kterém jsme na něj vyjeli“. Zároveň pozval přítomné na dětský a posléze dospělácký karneval do restaurace u Lojzíka v Popovičkách, který tamější sbor pořádá dne 14. 2.
41.5. Luboš Škába poděkoval členům a hasičům za dosavadní spolupráci.
41.6. Jiří Szalai ml. poděkoval jménem sdružení Modletice sobě za spolupráci s SDH Modletice.
41.7. Libor Hanuš se poptával výboru, kdo je oním preventistou, o kterém byla zmínka a jak je to s kontrolami spol. Billa. Luboš Škába odpověděl k Bille (viz. bod 6.1.4.) a oznámil, že proškoleným preventistou je František Knitl. K tomu měl doplňkovou otázku Václav Ondráček st., který se ptal, proč nemůžeme spol. Billa ručit za kontroly, když máme preventistu. Luboš Škába přislíbil prostudování dané problematiky a František Knitl sdělil, že příklad společnosti Billa zatím neřešil.
41.8. Václav Ondráček st. se ptal, jak je to s vypsanými dotacemi pro hasičské sbory. Luboš Škába mu odvětil, že dotace byly pouze pro jednotky JPO II a III, zatímco my jsme JPO V. Starosta obce Ing. Aron k dané problematice řekl, že věděl i o dotaci na stavbu hasičárny, ale podmínkou bylo, že si sbor hasičárnu postaví/dostaví/zrekonstruuje pouze svépomocí. Touto cestou obec nechce jít.
42. Předsedající vyhlásil přestávku
43. Kontrolní a revizní výbor po přestávce oznámil, že ze svého středu za předsedu zvolil Zdeňka Stupku. VVH vzala volbu na vědomí.
44. Zapisovatel přečetl zápis a ten VVH schválila.
45. VVH byla ukončena.
Zapsal Jiří Szalai ml., v Modleticích dne 28. ledna 2014

(Jiří Szalai ml.)

Zpět na seznam akcí