Akce pořádané SDH Modletice

Výroční valná hromada

Datum konání: 16.01.2016
Místo konání: Zasedačka OÚ Modletice

Výroční valná hromada všech členů SDH Modletice.

Reportáž

Zápis z Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Modletice za rok 2015, konané dne 16.1. 2016
1. Zahájení
1.1. Valná hromada SDH Modletice za rok 2015 (dále jen „VH“) byla zahájena v 17:16 minut panem Jiřím Szalaiem, náměstkem starosty SDH Modletice (dále jen „předsedající“). Došlo k přivítání účastníků a k seznámení s programem VH. Přítomno bylo 28 členů z 61 členů, kteří mají právo volit.
1.2. Byla uctěna památka všech zesnulých členů minutou ticha.
1.3. Přítomní členové odsouhlasili program VH.

2. Návrh a volba zapisovatele
2.1. Předsedající navrhl na zapisovatele VH Ing. Libora Hanuše. Pro bylo všech 28 přítomných členů. Předsedající konstatoval, že Ing. Libor Hanuš byl zvolen zapisovatelem VH.

3. Návrh a volba volební komise
3.1. Předsedající přednesl návrh výboru SDH Modletice, který nominoval do volební komise Ing. Miluši Reichovou, Petra Forejta a Jana Šimra. Pro návrh bylo 27 přítomných členů, 1 se zdržel hlasování. Výše zmínění byli zvoleni.

4. Zpráva o činnosti sboru za rok 2015
4.1. Předsedající vyzval Luboše Škábu, starostu SDH Modletice aby přednesl zprávu o činnosti SDH Modletice. Luboš Škába se ujal slova.
4.1.1. Luboš Škába uvítal všechny přítomné, včetně hostů.
4.1.2. Zmínil, že první akcí roku 2015 byla valná hromada SDH za rok 2014, která se uskutečnila v lednu v obecní zasedačce, za což Obecnímu úřadu poděkoval.
4.1.3. Na jaře se uskutečnila ve spolupráci s obcí obecní brigáda. Pro všechny zúčastněné brigádníky bylo po skončení brigády připraveno občerstvení.
4.1.4. V loňském roce také proběhl sběr železného šrotu.
4.1.5. Další akcí byl svoz křovin na čarodějnice, dozor a následný úklid louky.
4.1.6. Vzhledem k letošnímu suchu bylo na žádost obce prováděno zalévání nově vysázené zeleně. Se zaléváním nám pomáhali mladí hasiči, ale i starosta obce.
4.1.7. Na žádost spolku Modletice sobě byl proveden dozor na kulturní akci Modletické zvonění. V rámci dozoru bylo prováděno i ochlazování účastníků festivalu a byla poskytnuta pomoc jednomu účinkujícímu. Panu Ivanu Mládkovi byla provedena výměna propíchnuté pneumatiky.
4.1.8. V září proběhla soutěž „O pohár starosty obce“. Za náš sbor soutěžily kategorie – muži, ženy, dorost, starší a mladší žáci a předvedla se i naše přípravka. Závěrem soutěže byla vyhodnocena Dětská hasičská liga, která probíhá na našem okrsku.
4.1.9. Na požádání starosty obce jsme pomáhali při opravě čerpadla ve studni na in-lajn hřišti.
4.1.10. Při „Modletickém špacíru“, který se konal na podzim, jsme zajišťovali dozor na nepřehledných úsecích trasy. Konec špacíru byl v hasičské zbrojnici, kde každý účastník dostal od Obecního úřadu pamětní medaili a bylo zde i občerstvení.
4.1.11. V roce 2015 se objevilo pár problémů s technikou. U jedné PS 12 (po generální opravě) přestaly fungovat ventily a u druhé PS 12 zapalování. Obě poruchy se vyskytly před plánovanou soutěží. Naštěstí se členům SDH povedlo dát alespoň jednu PS 12 včas dohromady a tak bylo možné se soutěže zúčastnit.
4.1.12. Dále byla provedena oprava spojky a dvou kulových ventilů u hasičské Tatry. Opravu zajistilo Agro Jesenice, za což jim bylo poděkováno.
4.1.13. Závěrem starosta SDH Modletice Luboš Škába poděkovat Obecnímu úřadu za pořízení nové požární stříkačky na soutěže.
4.2. Předsedající předal slovo veliteli SDH Modletice Františku Knitlovi, který informoval o výjezdech a zásazích v roce 2015.
4.2.1. František Knitl uvítal všechny přítomné, včetně hostů.
4.2.2. Dále uvedl, že k prvnímu menšímu zásahu v roce 2015 došlo v den konání minulé valné hromady 18.1.2015. Došlo ke stékání hydraulického oleje z komunikace do rybníka. Hydraulický olej vytekl na komunikaci z nákladního auta. Následný úklid dotčenou autodopravou nebyl dostatečný. Olej byl SDH zasypán vapexem a pořádně zameten.
4.2.3. Další vytékající olej, tentokrát z osobního auta, vyjela místní jednotka uklízet 1.8.2015 na zavolání modletických občanů a to na Panelové sídliště, kde řidič prorazil olejovou vanu o obrubník.
4.2.4. Ještě jeden takový zásah proběhl vedle prvního paneláku, kdy ze zaparkovaného auta vytékal olej.
4.2.5. Byli jsme také voláni k požáru balíkového stohu slámy v Nupakách, kterého jsme se ale nezúčastnili, protože to bylo v pracovní době.
4.2.6. 3. ledna asi hodinu před půlnocí jsme byli povoláni k hořícímu autobusu na silnici č.101 v Modleticích v prostoru zastávku bus v Hůrce, po našem příjezdu byli na místě již kolegové z Říčan. Ti zjistili, že jde pouze o přehřáté brzdové obložení zadního kola a k zahoření nedošlo.
4.2.7. I v loňském roce se naše jednotka zúčastnila praktického školení ,,FLORIANEK“ a to ve složení Škábová, Knitl, Janota, Stupka ml. Nejdiskutovanější disciplínou byla záchrana tonoucího doplněná o otevřenou zlomeninu kotníku a ukázku co dokáží přihlížející v šoku. V této disciplíně jsme měli výborné hodnocení. Dále jsme byli pochváleni za vzornou komunikaci během zásahu.
4.2.8. Někteří členové jednotky se zúčastnili dalších proškolení v oblastech ,,HASIČ“ a ,,STROJNÍK“ a déle jsou dva členové proškoleni na „PREVENTISTY SDH“.
4.2.9. V rámci prevence probíhá spolupráce se společností Billa, kdy jsme byli požádáni o občasné kontroly podzemních a nadzemních hydrantů. Z naší strany provádíme 2-3 namátkové kontroly zaměřené na volný přístup k hydrantům.
4.2.10. V říjnu se konala na stanici HZS Kolín odborná příprava velitelů, kde se mimo jiné probírala především chybějící dokumentace činnosti jednotek SDH. Nedostatky byly zaznamenány z let minulých i u naší jednotky. Tyto nedostatky jsou v součinnosti se zainteresovanými orgány postupně odstraňovány, tak aby jednotka byla i nedále akceschopná a mohla tak nadále bez omezení sloužit občanům obce i všem v okolí tak, jako tomu bylo doteď.

4.3. Předsedající předal slovo jednateli SDH Modletice Stanislavu Vlkovi ml., který VVH informoval o kulturní činnosti sboru v roce 2015.
4.3.1. Stanislav Vlk ml. uvítal všechny přítomné, včetně hostů.
4.3.2. Dále uvedl, že v únoru se uskutečnil tradiční hasičský ples.
4.3.3. V květnu sbor pořádal, ve spolupráci s obecním úřadem, oslavu svátku matek.


4.4. Vzhledem k absenci pokladnice SDH Modletice Pavlíny Lebrové z rodinných důvodů, byl stav účetnictví SDH Modletice za rok 2015 přednesen starostou SDH Modletice Lubošem Škábou.
4.4.1. Luboš Škába uvedl, že v hasičské pokladně se nalézá 31.338,- Kč

4.5. Předsedající vyzval zástupkyni za mládež Evu Škábovou, aby přednesla zprávu o činnosti mládeže v minulém roce.
4.5.1. Eva Škábová uvítala všechny přítomné, včetně hostů. Dále zmínila, že vedoucím kolektivu mládeže je i pan Jaroslav Hlad, který se bohužel z pracovních důvodů nemohl schůze zúčastnit.
4.5.2. Eva Škábová uvedla, že sezona začala už v únoru soutěží v Kuří – okrskové uzlování. Z prvního ročníku soutěže máme v kategorii starší žáci 1. místo v soutěži družstev a v jednotlivcích 2. místo. Dále v kategorii mladší žáci 1. a 3. místo v družstvech a v jednotlivcích 2. a 3. místo.
4.5.3. Další soutěž v uzlování byla v Mukařově 28.3.2015. Mladší žáci se umístili na 6. místě a starší žáci na 5. místě. Za jednotlivce jsme v kategorii starší získali 3. místo.
4.5.4. 29.3.2015 připravili mladí hasiči pro obec Velikonoční trhy, kde předvedli své výrobky. Trhy mladí hasiči připravují již třetím rokem. Výtěžek z této akce slouží k pořízení sportovních dětských obleků PS II.
4.5.5. Účast na soutěži v Čelákovicích 25.4.2015. Zde mladší žáci obsadili 3. a 4. místo. Starší se umístili na 5. místě.
4.5.6. Celodenní trénink probíhal 8.5.2015 na půdě SDH Herink a byl přípravou na dvoudenní závody v Hrusicích, které byly 16.-17.května. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic, ve štafetě CTIF – 400m s překážkami, útoku CTIF a štafetě 4x 60 metrů. Obě naše družstva se umístila na 10. místě. Mladší ze 17 a starší ze 13 soutěžících družstev.
4.5.7. Dětská hasičská liga (DHL) začala první soutěží ve Svojšovicích 23.5.2015 a zakončena byla soutěží v Modleticích 5.9.2015. Z DHL máme 1. místo v kategorii mladší žáci a 1.místo za nejrychlejší požární útok v kategorii mladší žáci. Dále 2. místo v kategorii starší žáci.
4.5.8. 10.5.2015 měli mladí hasiči možnost vidět unikátní modul ,,Golem“ v rámci seznamování mladých dobrovolných hasičů s technikou složek integrovaného záchranného systému.
4.5.9. 4.6.2015 mladší a starší žáci připravili sportovní den pro 110 dětí z mateřské školky Čtyřlístek v Říčanech. Děti z MŠ si zkusily práci se džberovou stříkačkou, poznaly důležitá čísla, seznámily se s prevencí PO.
4.5.10. Byly jsme úspěšní i v jiném typu soutěže. Dětský železný dobrovolný hasič 6.6.2015 v Senohrabech, kde Šimon Kučera získal 1. místo.
4.5.11. Přijali jsme pozvání do soutěže Vestecký vodník konané dne 27.6.2015. Z této soutěže mají mladší žáci 1.a 2. místo a starší žáci 2.místo.
4.5.12. 28.6.2015 - Návštěva Dětského domova Sázava. Seznámení dětí s prevencí PO a soutěžemi mladých hasičů.
4.5.13. 11.8. – 15.8.2015 soustředění - KANINA na Kokořínsku. Mladí hasiči na soustředění trénovali na soutěže v požárních hlídkách. Počasí přálo a tak nechybělo ani koupání, ale i výlet na hrad Kokořín.
4.5.14. Na soutěž do Třemblat se jelo 19.9.2015. Byla to soutěž v požárních hlídkách. Na tuto soutěž už také jela naše přípravka a umístila se na 1.místě. Mladší žáci na 2.a 4.místě, starší žáci na 1., 3. a 7. místě.
4.5.15. Naše přípravka dne 27. září získala v Českém Brodě – okres Kolín – 8. místo v požárním útoku.
4.5.16. Naše přípravka dne 28. září v Komořanech na Festivalu přípravek vyhrála v soutěži v požárních hlídkách 2.a 3. místo.
4.5.17. 17.10.2015 so konal „Modletický špacír“. Šlo se po nově vybudovaných stezkách v Modleticích a Doubravici. Konec špacíru byl v hasičské zbrojnici, kde zástupce OÚ Modletice předal každému pamětní medaili. Mladí hasiči pro tuto akci připravili občerstvení.
4.5.18. 24.10.2015 se konal dětský Floriánek Modletice – soutěž v jednotlivcích pro mladé hasiče Modletice – soutěž o putovní poháry v kategorii – přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost.
4.5.19. 24.10.2015 – se mladí hasiči SDH Modletice podíleli na přípravě sportovního dne pro Dětský domov Sázava a prevenci PO. Pro děti z dětského domova byla připravená i soutěž v požárních hlídkách a zkusily si také požární útok. Mladí hasiči byli tentokrát v roli rozhodčích na stanovištích. Děti z dětského domova si odvezli poháry, medaile i pamětní odznak. Navázala se nová přátelství a už se domlouvá další sportovní den.
4.5.20. Domov seniorů pod Kavčí skálou v Říčanech– 23.11.2015. Mladí hasiči připravili pro obyvatele domova vánoční dekorace a přivezli je do domova. Tato podpora starších lidí trvá již několik let, tak jako sbírka víček pro tělesně postižené děti.
4.5.21. Letos mladí hasiči nechyběli ani na obecní brigádě, ale ani při zalévání obecní zeleně, které bylo letos opravdu dost.
4.5.22. 6.12.2015 – Vánoční trhy a rozsvěcení vánočního stromu v Modleticích. Druhou adventní neděli se v Modleticích rozsvěcí vánoční strom. Mladí hasiči připravují trhy s vánočními dekoracemi. Výtěžek slouží k pořízení dětského soutěžního stejnokroje PS II.
4.5.23. 13.12.2015 byl slavnostní den, na kterém byli oceněni mladí hasiči. Na slavnostním dni byli zástupci OÚ Modletice a sponzorů, starosta SDH Modletice - Luboš Škába a starosta SDH Herink – Jaroslav Smolař. Mladí hasiči připravili občerstvení pro své sponzory a rodiče jako poděkování za jejich podporu. Každý mladý hasič dostal pamětní destičku se svým jménem, jako ocenění za úspěchy v letošním roce. Závěrem byl mladým hasičům předán pohár jako poděkování nejúspěšnějšímu kolektivu mladých hasičů na našem okrsku č.3 – Modleticko v roce 2015. A Milušce Reichové st. ocenění za příkladnou práci v roce 2015.
4.5.24. Závěrem Eva Škábová poděkovala všem sponzorům, hlavně firmě SOPO – za putovní poháry a poháry na různé akce. Také obecnímu úřadu Modletice za příspěvek na soustředění a obecnímu úřadu Nupaky za sponzorský dar. Našemu SDH za podporu MH a přípravu techniky na soutěže. Poděkovala také rodičům za pomoc s dopravou a za pomoc při trénincích MH. Dále poděkovala našemu dorostu a starším žákům za přípravu našich nejmenších na soutěže.
4.5.25. V roce 2015 získala mládež 29 pohárů a ocenění dětský dobrovolný železný hasič.

5. Zpráva kontrolního výboru SDH Modletice za rok 2015 – Zdeněk Stupka – předseda KV
5.1. Předseda kontrolního a revizního výboru SDH Zdeněk Stupka konstatoval, že proběhla důkladná kontrola účetnictví. Během kontroly nebyly shledány závady.

6. Doplňující volby (uprázdnění funkce pokladníka)
6.1. Vzhledem k nízkému počtu přítomných členů nebylo dle stanov spolku možné provést volbu v čase dle programu schůze. Volba byla odložena o 60 minut v souladu se stanovami SH ČMS.
6.2. V čase 18:07 proběhly doplňující volby, pro které již byl počet přítomných členů dostatečný.
6.2.1. Bylo hlasováno o způsobu provedení voleb. Jednohlasně bylo odhlasováno, že volba proběhne jako veřejná.
6.2.2. Na funkci pokladníka byla výborem SDH navržena Eva Škábová. Z pléna byl navržen na funkci pokladníka pan Pavel Přibyl (1956), který však nominaci po úvaze nepřijal.
6.2.3. Na podnět pana Jiřího Olmra bylo diskutováno o značné vytíženosti navržené v ostatních funkcích SDH a o tom, že pokladník by v ideálním případě neměl vykonávat funkce, které by ho postavily do střetu zájmů. Vhodnějšího kandidáta se však nepodařilo nominovat a Eva Škábová tak zůstala jediným kandidátem na volenou pozici pokladníka SDH.
6.2.4. Veřejnou volbou bylo hlasováno takto: 22 členů pro, 2 členové proti a 4 se zdrželi hlasování. Paní Eva Škábová byla zvolena na funkci pokladníka SDH.

7. Plán činnosti sboru na rok 2016
7.1. Luboš Škába, starosta SDH Modletice řekl, že chce i nadále zachovat spolupráci s obcí a okolními sbory a nadále chce rozvíjet práci s mládeží. Bylo řečeno, že rozsah činnosti bude pokud možno zachován v obdobném rozsahu jako doposud.
7.2. František Knitl, velitel SDH Modletice zmínil celou řadu školení, kterých by se v roce 2016 měli členové SDH Modletice zúčastnit. Jednotka bude i v roce 2016 k dispozici pro případné výjezdy.
7.3. Stanislav Vlk, jednatel SDH Modletice řekl, že chce zachovat kulturní akce minimálně ve stejné míře, jako byly v roce 2015. Zmínil hasičský ples jehož termín je již stanoven na 27.2.2016 a dále den matek, jehož termín bude ještě upřesněn.
7.4. Eva Škábová, zástupkyně pro mládež SDH Modletice, řekla, že chce zachovat práci s dětmi ve stejném duchu, jako v roce 2015.

8. Delegování členů na VH okrsku a shromáždění sborů
8.1. Výbor SDH Modletice navrhl delegovat více členů, aby byla zajištěna větší flexibilnost.
8.2. Na pozici delegátů na VH okrsku byli nominováni: Luboš Škába, František Knitl, Jiří Szalai, Jan Lebr, Eva Škábová, Stanislav Vlk ml. a Ing. Miluše Reichová.
Na pozici delegátů na VH okrsku byli zvoleni všichni nominovaní. Pro bylo 24 přítomných členů, 4 se zdrželi hlasování.
8.3. Na pozici delegátů na okresní shromáždění byli nominováni: Luboš Škába, František Knitl, Jiří Szalai, Jan Lebr, Eva Škábová, Stanislav Vlk ml. a Ing. Miluše Reichová.
Na pozici delegátů na shromáždění sborů byli zvoleni všichni nominovaní. Pro bylo 22 přítomných členů, 6 se zdrželo hlasování.
8.4. V rámci bodu 8 proběhlo i slavnostní předání čestných uznání vybraným členům družstva, kteří se svou dlouholetou činností zasloužili o jeho funkčnost a napomohli i současnému stavu SDH. Čestné uznání a pamětní medaile byly po zásluze uděleny Františkovi Rubešovi, Stanislavu Vlkovy st. a Josefovi Žížkovi.

9. Diskuse
9.1. Předsedající schůze pan Jiří Szalai zahájil diskuzi.
9.1.1. Jako první se v diskuzi přihlásil pan Jaroslav Smolař za okresní sdružení hasičů Praha – východ. Poděkoval za pozvání, vyřídil pozdravy a vyzdvihl naši práci s mládeží.
9.1.2. Dále se v diskuzi ujal slova pan Václav Papík za okrsek č. 3 - Modleticko. Rovněž chválil naši práci s mládeží a pochválil i práci jednotky.
9.1.3. Dále se slova ujal starosta obce Modletice Ing. Jiří Aron. Poděkoval hasičům za jejich činnost jménem obecního úřadu. Vyjádřil spokojenost s funkčností naší jednotky. Zmínil, že hasičská jednotka je obcí v souladu se zákony podporována po materiální stránce. Obcí bylo jednotce k dnešnímu dni zakoupeno vybavení v hodnotě dosahující
cca 3.850.000,- Kč. V roce 2015 byla finanční podpora obcí v hodnotě 276.000,- Kč. Dále poděkoval za práci s mládeží a za reprezentaci obce.
9.1.4. Zástupce SDH Říčany pan Kratochvíl po pozdravu a přáních vyřídil pozvání na soutěž pořádanou jejich sborem, která se bude konat 27.8.2016 a dále na ples SDH Říčany.
9.1.5. Pan Štěpánek ze SDH Chomutovice po obligátním uvítání a přáních vyjádřil obdiv k úspěchům naší mládeže a přál si, aby i jejich mládež byla tak úspěšná. Dále zmínil myšlenku na realizaci okrskového soustředění mládeže.
9.1.6. Pan Šmejkal z SDH Průhonice po uvítání popřál našemu sboru hodně štěstí v nadcházejícím roce a aby i nadále bezproblémově fungovala práce s mládeží.
9.1.7. Závěrem se ujal slova starosta SDH Modletice pan Luboš Škába, který poděkoval všem sponzorům našeho sboru. Zmínil vstřícný přístup obce a finanční dary od společnosti SOPO s.r.o. Ostatním drobnějším sponzorům také upřímně poděkoval.
9.2. Dále došlo v rámci diskuze k předání osvědčení o dosažených zkouškách a odbornostech. Osvědčení byla slavnostně předána panem Smolařem z okresního sdružení hasičů pro Prahu východ. Osvědčení získali paní Eva Škábová a pánové František Knitl, Jan Lebr, Zdeněk Stupka ml., Jakub Janota, Stanislav Vlk ml., Zdeněk Konečný a Jiří Szalai. Osvědčení byla udělena v kategoriích „Hasič 3, Strojník a Preventista“.


10. Usnesení
10.1. Zapisovatel Ing. Libor Hanuš přečetl zápis z valné hromady. Pan Jiří Olmr upozornil na skutečnost, že finance SDH Modletice nejsou uloženy na účtu, ale že SDH Modletice má pokladnu. V rámci zápisu je toto již uvedeno správně.
10.2. Vzhledem k absenci dalších připomínek byl zápis z VH schválen v přednesené podobě.

11. Závěr
11.1. Valná hromada SDH Modletice za rok 2015 byla ukončena v 18:40.


Zapsal Ing. Libor Hanuš, v Modleticích dne 24. ledna 2016

(Jiří Szalai ml.)

Zpět na seznam akcí