Články o požární prevenci

Vypalování trávy

(Přidáno 09.05.2016)

Hasiči ročně likvidují stovky požárů
způsobených vypalováním trávy
Jarní počasí láká k „úklidu“ zahrady a s tím i spojené nešvary, které zaměstnávají hasiče: vypalování
trávy a spalování odpadu. Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou
zraněny a dochází i ke ztrátám na životech.
Způsobené škody se mnohdy vyšplhají na miliony korun.
Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či
různých odpadů. Při větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí
přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací.
Zákon vypalování porostů zakazuje
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1
písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat
porosty.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS
kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu
podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až
do výše 500 000 Kč.
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí
znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých
hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
•důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,
•velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době,
kdy je na místě přítomen dozor,
•při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
•místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
•místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
•pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
•po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
•příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
•spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
•osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích,
zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a v přírodním prostředí, kde se oheň velice špatně ovládá, to platí dvojnásob.
Sebemenší podcenění situace, např. V podobě silného větru či hustého kouře, může způsobit četná neštěstí a značné materiální a
ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
Video reportáž - Vypalování trávy
http://www.ioolb.cz/docs/stesti/vypalovani.jpg
Zpracoval: F.Knitl – preventista SDH Modletice

Foto k článku

Zpět na seznam článků