Články o požární prevenci

Bezpečně do nového roku

(Přidáno 30.12.2017)


Končí starý rok a čeká nás rok nový – lepší – šťastnější. Různé země a národy slaví příchod nového roku různě. V Irsku klepají chlebem o dveře, aby ho bylo dost i příští rok. V Dánsku pro štěstí rozbíjí porcelán a v Rumunsku hladí malá jehňata. Češi jsou zvyklí o půlnoci políbit přátele, přiťuknout si skleničkou sektu, popřát si mnoho štěstí a odpálit ohňostroj.
Stále rostoucí obliba zábavní pyrotechniky se projevuje i na výjezdech hasičů koncem kalendářního roku. Zatímco dlouhodobý denní průměrný počet požárů je 49. 31. prosince v roce 2016 hořelo 96krát a v roce 2015 dokonce 121krát.
Jaká jsou základní doporučení pro zacházení se zábavní pyrotechnikou?
1. Zábavní pyrotechniku nakupujeme v kamenných obchodech, s českým návodem k použití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a s uvedenou třídou nebezpečnosti. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme.
2. Doma skladujeme pyrotechniku na suchém místě, mimo dosah dětí a ne v blízkosti krbů a svíček – tedy otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k iniciaci pyrotechniky.
3. Před odpálením si řádně přečteme celý návod k použití pyrotechniky. Pro jistotu si připravíme silnou pracovní rukavici a vodu na uhašení.
4. S pyrotechnikou je možné manipulovat na volném prostranství, minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí. Zábavní pyrotechniku nesmí odpalovat děti bez dozoru dospělých a podnapilé osoby, které nejsou schopny zajistit předepsaný směr vypouštění pyrotechniky. Žádný z pyrotechnických výrobků není určen k používání uvnitř budov (snad jen kromě prskavek a dortových fontán).
5. Zábavnou pyrotechniku umísťujeme na pevnou vodorovnou plochu a vždy odstoupíme do bezpečné vzdálenosti. Nikdy neodpalujeme výrobky z ruky.
6. Při selhání pyrotechniky vyčkejme min 10 min a poté výrobek rozmočme ve vodě.
7. Po skončení ohňostroje výrobky zalijme vodou a odklidíme papírové zbytky, které by se mohly vznítit.
8. Poučme své děti o nebezpečích, které jim hrozí, pokud se budou snažit rachejtle odpalovat samy bez dozoru, příp. pokud budou použitou pyrotechniku sbírat ze země a snažit se ji znovu použít.
9. Pozor také na petardy, které nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale při nevhodném odpálení mohou nenávratně poškodit sluch.
Hasiči doporučují: Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, svěřte jeho realizaci odborníkům a zajděte se podívat na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

Vybraná legislativa vztahující se k používání zábavní pyrotechniky
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Dle tohoto zákona si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
• Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění dalších předpisů
Tento zákon sjednocuje českou a evropskou právní úpravu problematiky, určuje základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výroby, upravuje práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, osob s odbornou způsobilostí, výkon státní správy aj.
Tento zákon rozděluje zábavní pyrotechniku do 4 tříd nebezpečnosti, určuje jejich nebezpečnost, maximální povolenou hlučnost a povolené složení:
1. Výrobky I. třídy nebezpečnosti (bouchací kuličky, pistolové kapsle aj.) jsou prodejné osobám starším 15 let, představují velmi malé nebezpečí, mají zanedbatelnou úroveň hluku a jsou určeny pro venkovní použití na omezených plochách.
2. Výrobky II. třídy nebezpečnosti (římské svíce, gejzíry aj.) jsou prodejné osobám starším 18 let, představují malé nebezpečí, mají nízkou úroveň hluku a jsou určeny pro venkovní použití na omezených plochách.
3. Výrobky III. třídy nebezpečnosti (dělové rány, malé italské pumy aj.) jsou prodejné osobám starším 21 let, představují středně velké nebezpečí a jsou určeny pro venkovní použití na otevřených prostranstvích.
4. Výrobky IV. třídy nebezpečnosti jsou prodejné a určené jen osobám s odbornou způsobilostí, představují velké nebezpečí.
• Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Tento zákon zmiňuje dobu nočního klidu (22:00 – 6:00 hodin) a možné postihy fyzických i právnických osob při jejím rušení. Výjimky z doby nočního klidu si mohou obce stanovit v obecně závazné vyhlášce pro oslavy nového roku, místní slavnosti apod.
V případě obce Modletice toto upravuje: Obecně závazná vyhláška obce Modletice č. 4/2016, kterou najdete na stránkách obce…

Zpracoval F.Knitl, preventista SDH Modletice.
Zdroj: HZS ČR.

Foto k článku

Zpět na seznam článků